Visie

plantje visieSamen blijvend in ontwikkeling

Onze slogan is: samen blijvend in ontwikkeling. Daar willen wij op de Dr. Jan de Quay voor staan. Als kinderen op onze school komen, hebben zij al een hele ontwikkeling doorlopen. Kinderen hebben zich op een natuurlijke manier ontwikkeld. Hierop willen wij aansluiten, zodat dit een natuurlijk proces blijft. Kinderen kunnen dan ervaren dat leren nooit stopt. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons team. Ook wij willen ons steeds blijven ontwikkelen omdat we het beste uit ieder kind willen halen.

Deze ontwikkeling geldt voor verschillende gebieden. Maar: op welke manier willen we dat deze blijvende ontwikkeling zichtbaar is in de school en wat vinden we hierbij belangrijk? Hierover hebben we een visie ontwikkeld, die is beschreven in ons schoolplan 2015-2019. Hieronder geven we een verkorte toelichting.

2.1 Onze visie op pedagogisch handelen

Bij het pedagogisch handelen willen we dat alle kinderen zich veilig mogen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We gaan uit van vertrouwen en wederzijds respect. Om dit positieve klimaat te kunnen behouden, moeten we in ontwikkeling blijven. Op de hoogte blijven van wat kinderen boeit en hoe zij de wereld en elkaar ervaren.

2.2 Onze visie op lesgeven

Met ons lesgeven willen we optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind. Als team zien we dit als een uitdaging, waarbij we denken in mogelijkheden en kansen. Tijdens ons lesgeven verbinden we waar dit meerwaarde oplevert en houden we rekening met verschillen. Om dit te bereiken volgen we jaarlijks teamscholing, waarbij we “kansrijk samenwerken” met basisschool De Akkerwinde. Een aantal medewerkers hebben zich gespecialiseerd en blijven op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu en de groep, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke opvoedkundige begrippen zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Als we werkelijk handelingsgericht werken, betekent dit ook opbrengstgericht werken. Gelet op de didactiek willen we zoveel mogelijk interactief lesgeven en variëren in werkvormen, zodat we alle leerlingen kunnen betrekken bij ons onderwijs. We willen onderwijs op maat bieden door differentiatie in instructie en verwerking. Deze verwerking gebeurt zowel individueel als gezamenlijk, waarbij we kinderen willen leren zelfstandig (samen) te werken.

2.3 Onze visie op leren                

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn en zich van nature willen ontwikkelen. Vanuit een basis van veiligheid en nieuwsgierigheid, vrij van emotionele belemmering. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen. De instructie wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Het kan gaan om basisinstructie, verlengde instructie of instructie voor verdieping en verrijking.

Kinderen die een korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Vertel het me en ik vergeet het Schrijf het voor me op en ik onthoud het Laat me meedoen en ik begrijp het Confucius

2.4 Onze visie op identiteit

Bij de visie op identiteit sluiten we aan op de visie van onze stichting. OPTIMUS staat voor bijzonder onderwijs dat eigentijds is en aansluit bij de behoeften van de samenleving.

2.5 Onze visie op excellentie

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat Nederland weinig excellent presterende leerlingen heeft. Onze school streeft ernaar om het onderwijs voor deze leerlingen te optimaliseren.

2.6 Onze visie op 21st century skills

We bereiden onze kinderen voor op een toekomst die steeds verandert. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en willen aandacht besteden aan het ontwikkelen van vaardigheden die leiden tot kenniscreatie, kennisconstructie en innovatie. De ontwikkeling van digitale middelen en media zorgen ervoor dat we kennis delen met de hele wereld. We besteden daarom gericht aandacht aan:

 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie
 • ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills is in ontwikkeling.

2.7 Onze visie op ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hierbij is het belangrijk dat we in vertrouwen met elkaar communiceren. Om kwaliteit te kunnen leveren, moeten we zorgen voor een gezamenlijke inspanning. Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat we mogen en kunnen verwachten.

In onze visie op ouderbetrokkenheid hebben we de volgende verwachtingen geformuleerd:

 • Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: dat hun leerling c.q. kind zich optimaal ontwikkelt. Ouders kennen hun kind het best; de leerkracht kent hun kind als leerling het best. Ze vullen elkaar aan.
 • Een ieder heeft eigen verantwoordelijkheden. De leerkracht is onderwijsprofessional en verantwoordelijk voor het onderwijs. Ouders zijn ervaringsdeskundigen, verantwoordelijk voor de opvoeding en beslissen over zaken die de opvoeding betreffen. School en ouders streven ernaar om gezamenlijk de beste aanpak voor het kind te realiseren, met respect voor elkaars inzichten.
 • Onderwijsbehoeften van leerlingen èn ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders zijn onderwerp van gesprek. Wat hebben zij allen nodig voor goed onderwijs en onderwijsondersteunend gedrag?
 • Kinderen worden waar mogelijk ook betrokken bij de samenwerking. Wat vinden zij van de situatie en welke oplossingen hebben ze zelf? Kinderen hebben effectieve oplossingen en geven oplossingen die bij hen passen.

 2.8 Waardevolle kernwaarden

 In onze visie zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

 • Op onze school is verbinding tussen leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen bij de school
 • Op onze school heerst een positief klimaat, een sfeer waarin men zich veilig en gewaardeerd voelt
 • Op onze school zijn we voortdurend met elkaar in ontwikkeling, leren we van en met elkaar
 • Op onze school hebben we vertrouwen in onszelf en de ander, waarbij we uitgaan van mogelijkheden.
 • Op onze school stralen we respect uit voor onszelf, de ander en de omgeving.

2.9 Onze visie op gezondheid

Gezonde leerlingen functioneren beter. Wij besteden daarom structureel aandacht aan de gezondheid van onze leerlingen. We vragen dit jaar het Gezonde School-vignet aan.