Groep 3-4

Hoe wij werken

Bij binnenkomst wordt er persoonlijk contact gemaakt met ieder kind door een hand en een goedemorgen wens. De instructie wordt aangeboden op meerdere niveaus. Op verschillende momenten zetten wij coöperatieve werkvormen in, om zoveel mogelijk interactie met en tussen kinderen plaats te laten vinden. Tijdens de verwerking van de leerstof werken de kinderen met een takenkaart. Hierop staan de opdrachten en activiteiten die de leerlingen (samen) uit moeten voeren. Voor de kinderen van groep 3 worden de opdrachten en activiteiten van de week visueel gemaakt op het planbord. Groep 4 werkt met een takenkaart per week. Het doel van de takenkaart is dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor eigen werk, werkwijze en gedrag, keuzes leren maken en leren plannen. Waar het meerwaarde oplevert, verbinden we onze beide jaargroepen. Wij noemen dit kansrijk werken.

Vakgebieden

Groep 3

 Taal/lezen

In groep 3 werken wij dagelijks met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen. In elke kern wordt er thematisch gewerkt en komen lezen, woordenschat, spelling en creativiteit aan bod. Voor de aanvang van elke kern krijgt u via de mail een ouderbrief met wat uw kind in de komende kern gaat leren.

Schrijven

De kinderen leren het eerste half jaar steeds een nieuwe letter schrijven in schrijfletters. Als de kinderen bij het lezen de letter i hebben geleerd, leren ze deze letter dezelfde dag ook bij het schrijven. Als de kinderen meerdere letters hebben geleerd, leren ze ook woordjes schrijven. Het tweede half jaar leren de kinderen het aan elkaar schrijven.

Rekenen

Naast het leren lezen en schrijven, is er ook aandacht voor rekenen. De kinderen leren de juiste schrijfwijze van de cijfers, tellen tot 100, splitsingen, hele uren op de analoge klok en de begrippen meer-minder-evenveel. Ook leren ze optellen en aftrekken tot en met 20 en rekenen met geld.

Groep 4

 Taal

In de methode werken we aan de hand van thema’s. Elk thema duurt ongeveer 4 weken. Er zijn lessen over woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen. Bij taal verkennen leren de kinderen onder andere het alfabet, dat een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, vraagteken of uitroepteken. Ook wordt er gestart met ontleden van zinnen waarbij de kinderenleren wat lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, werkwoorden en voorzetsels zijn.

Spelling

De kinderen leren woorden met een spellingsmoeilijkheid correct schrijven. Zo komen woorden met aai-ooi-oei, eeuw-ieuw-uw, au/ou en ei/ij aan bod. Daarnaast leren de kinderen van groep 4 de spellingregels van hond, jager en bakker.

Lezen

Het technisch lezen is in groep 4 nog erg belangrijk. Daarom lezen de kinderen dagelijks. Hiervoor gebruiken we meerdere methodieken voor verschillende doelen. We lezen woorden, zinnen en teksten met een bepaalde leesmoeilijkheid om de leesmoeilijkheden van groep 4 eigen te maken. We doen aan toneellezen om tekstbeleving te oefenen en vliegenmeplezen om het leesplezier te vergroten. Daarnaast mogen de kinderen vrij lezen in leesboeken, stripboeken, informatieboeken en moppenboeken.

Naast het technisch lezen krijgen de kinderen les in begrijpend lezen. Wekelijks komen de kinderen in aanraking met een actueel onderwerp. Dezelfde onderwerpen zullen de kinderen herkennen tijdens het kijken naar het jeugdjournaal.

Rekenen

De kinderen leren optellen en aftrekken tot en met 100, hele en halve uren aflezen op een digitale en analoge klok en leren ze de begrippen meter, liter en kilogram. Aan het eind van groep 4 moeten de kinderen hun kleine tafeldiploma gehaald hebben (tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10). Via de mail wordt u tijdig op de hoogte gebracht wanneer welke tafel in de klas getoetst wordt, zodat u thuis samen met uw kind desbetreffende tafel kunt oefenen.

Schrijven

In groep 4 leren de kinderen het schrijven van de hoofdletters.

Groep 3-4

Wereldoriëntatie

In groep 3-4 hebben we één werkboek voor wereldoriëntatie en maken de kinderen met behulp van thema’s kennis met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Voor techniek maken we gebruik van de Techniek Torens, waarvoor uw hulp wordt gevraagd. Voor natuur maken we gebruik van het excursieaanbod van het IVN.

Creativiteit

Naast de lessen drama, muziek, tekenen en handvaardigheid in de groep hebben we doe-middagen. Tijdens deze middag is er een creatief en actief aanbod voor de leerlingen van groep 1 t/m 4.

Bewegen

Voor de Daily Mile mogen de kinderen buitensportschoenen op school laten. We zullen samen met groep 5-6 op de maandagochtenden de Daily Mile gaan lopen. Op maandagmiddag en donderdagmiddag hebben wij gym. Hiervoor nemen de kinderen makkelijk zittende korte kleding en gymschoenen mee. In verband met de veiligheid is het belangrijk dat lange haren in een staart of vlecht zitten. Sieraden deze dag graag thuis laten. Elke dinsdagmiddag hebben we een half uur drama en dans. Ook vinden er tussen de lessen door korte bewegingsactiviteiten plaats.

Thuiswerk

Een belangrijk middel om de leesvaardigheid van de kinderen te vergroten is veel lezen.

Wij hebben een divers aanbod aan leesboeken in onze schoolbieb, die de kinderen ook voor thuis mogen lenen. Daarnaast blijft voorlezen belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

De kinderen uit groep 3 en 4 verzorgen dit schooljaar allemaal 2 presentaties: wie ben ik? en een boekbespreking voor de klas. Het doel hierbij is jezelf presenteren en boekpromotie.