Groep 7-8

Hoe wij werken

Kinderen komen zelfstandig de klas binnen en richting hun eigen plek. Op het bord staat wat er van de kinderen verwacht wordt, bijvoorbeeld het lezen van een boek. De instructie wordt aangeboden op meerdere niveaus. Op verschillende momenten zetten wij coöperatieve werkvormen in, om zoveel mogelijk interactie met en tussen de leerlingen plaats te laten vinden.

Naast de verwerking van de leerstof werken de kinderen met een weektaak. Hierin staan de opdrachten en activiteiten die de leerlingen in de week (samen) uit moeten voeren. Het doel hiervan is dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor eigen werk, werkwijze en gedrag, keuzes leren maken en leren plannen. Soms zijn deze taken voor iedereen hetzelfde, soms zijn ze toegespitst op het niveau en/of interesses van de kinderen.

Daar waar het meerwaarde oplevert, verbinden we de beide jaargroepen, wij noemen dit kansrijk werken.  Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de wereldoriënterende vakken.

Op woensdag werken we kansrijk samen met De Akkerwinde. Groep 7 zal als eerste kansrijk samenwerken en de tweede helft van het jaar werkt groep 8 samen. We gaan op deze dagen meer insteken op het niveau van de kinderen en kunnen ook werken richting de eindtoets. Deze data van samenwerken zijn voor de vakantie reeds gecommuniceerd. In de eerste helft van het schooljaar op woensdag werkt groep 7/7 met juffrouw Janneke en groep 8 met meester Rob.

Tevens hebben we op dinsdagochtend juffrouw Janneke beschikbaar voor groep 7/8. We gaan op deze dag de klas splitsen waarbij groep 7 in ‘Het Aquarium’ met juffrouw Janneke werkt en groep 8 in het eigen lokaal met meester Rob. Er wordt dan in een kleinere groep gewerkt en hierdoor is het meer aandacht voor de individuele leerlingen.

Vakgebieden

Taal

In de methode werken we aan de hand van thema’s. Elke thema duurt ongeveer drie weken, daarna volgt een toets. Elk thema start met een woordenschatles. Ieder thema bevat drie van dit soort woordenschatlessen. De overige dagen komen de onderwerpen taal verkennen, spreken en luisteren aan bod.

Spelling

Spelling wordt aan de hand van dezelfde thema’s aangeboden. Deze thema’s duren ongeveer vier weken en worden afgesloten met een woorden-, werkwoorden- en zinnendictee. De woorden van de thema’s kunnen geoefend worden op www.spellingoefenen.nl. Kies een van de spelletjes, kies een groep. Klik op woordpakket en daarna op ‘Taal Actief 4’. Nu kunnen de kinderen het juiste blok (of meerdere) kiezen om de woorden van de week extra te oefenen. Er is tegenwoordig ook een dicteetool waarmee woorden worden voorgelezen en ingetypt moeten worden. Erg zinvol!

Lezen

In de klas werken we zowel aan het technische aspect van lezen als aan de motivatie en het leesplezier. In de klas wisselen we af tussen leesboeken en stripboeken en tijdschriften. Een belangrijk middel om de leesvaardigheid van de kinderen te vergroten is veel lezen. En ook in stripboeken wordt veel gewerkt aan de woordenschat. Wij hebben een divers aanbod aan leesboeken in de klas én in onze schoolbieb, die de kinderen ook voor thuis mogen lenen.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen komen de kinderen wekelijks in aanraking met een actueel thema uit de maatschappij tijdens de lessen begrijpend lezen. We werken hier op niveau van het kind met teksten en bijbehorende opdrachten. In de opdrachten komt ook een stuk woordenschat naar voren. We zullen dit aanbieden op de dinsdag waarop we kansrijk samenwerken.

Rekenen

De kinderen in groep 7 krijgen dit jaar nog een aantal nieuwe onderwerpen voor de kiezen. Zo komen de onderwerpen breuken, meten, procenten en delen aan bod. Elk blok duurt 3 tot 4 weken en wordt afgesloten met een toets verdeeld over drie toetsdelen. Belangrijk voor de nieuwe onderwerpen is dat de kinderen de tafels goed geautomatiseerd hebben. Deze komen bij alle onderdelen terug.

Voor de kinderen van groep 8 staat er veel herhaling op het programma. Echter worden de sommen groter, moeilijker of meer verdiepend. Zij werken 4 blokken (half jaar) aan deze onderdelen. In het laatste half jaar worden de rekenthema’s verdeeld over hoofdstukken op drie niveaus. Natuurlijk gaan we ook veel extra oefenen voor de eindtoets. Vooral de vraagstelling gaat flink geoefend worden. Naast de opdrachten van de bepaalde les werken beide groepen met extra rekenoefeningen op eigen niveau. Voorbeelden hiervan zijn het bijwerkboek, plusboek en/of Rekentijgers.

Wereldoriëntatie

De vakken geschiedenis en natuur & techniek worden klassikaal aangeboden. Dit jaar werken we in groep 7/8 met methode van groep 8. Aardrijkskunde wordt op woensdag aangeboden. Groep 7 bij juffrouw Janneke met de stof van groep 7 (Europa) en groep 8 bij mij over de andere werelddelen.

Techniekactiviteiten

Samen met De Akkerwinde werken we tijdens de techniekmiddagen aan een productopdracht en de techniekdozen zullen inzetten tijdens de ‘Doemiddagen’. In de BijBlijver of via de klassenouders zullen we op zoek gaan naar ouderhulp. Ook dit jaar bezoekt groep 7/8 weer TechnoPromo in Cuijk. Het is nog niet bekend wanneer wij staan ingepland. Hopelijk kunnen er weer enkele ouders meefietsen en helpen. Over de data zal ik zsm mogelijk communiceren.

Gym

De kinderen gymmen dit jaar op dinsdag 14:15 uur-15:00 uur) en vrijdag (14:15 uur-15:00 uur) van Meester Rob. Voor de gymles nemen de kinderen makkelijk zittende sportkleding en gymschoenen mee. In onze groep wordt na de gymles verplicht gedoucht (uitzonderingen daargelaten). Een deoroller mag gebruikt worden, spuitbussen zijn niet toegestaan! In verband met de veiligheid is het belangrijk dat lange haren in een staart of vlecht zitten. Reserve-haarelastiekjes in de gymtas is een aanrader. Geen elastiekjes in, kleren en/of schoenen bij is niet gymmen.

Verkeer

Dit jaar staat het praktisch en theoretisch verkeersexamen weer op de rol voor groep 7/8. In de lessen bereiden we de kinderen voor op deze examens. Te zijner tijd wordt ook de datum en de route gecommuniceerd. Deze route kunt u dan oefenen met uw kind.

Engels

Via liedjes leren de kinderen Engels. Grammatica, spreken, luisteren en woordenschat zijn enkele onderdelen. Na elke ‘song’ krijgen de kinderen een toets die thuis geleerd worden. Deze toets telt mee voor het rapport.

Huiswerk

Rekenen en taal

Streven is om kinderen wekelijks huiswerk mee te geven. Bij rekengebied wordt er op 3 niveaus huiswerk verhaalsommen aangeboden. Hierbij kijkend naar het niveau van uw kind(eren). Bij taal worden spelling, werkwoordspelling, spreekwoorden en woordenschat geoefend. Afhankelijk van toetsen en of andere belastende activiteiten (vakantie) wordt er gekeken hoeveel huiswerk er geven wordt. In weken zonder leerwerk voor toetsen kan de huiswerkbelasting van reken en taal dus hoger zijn. Met het huiswerk starten we na het kamp.

Wereldoriëntatie

Voor de toetsen van wereldoriëntatie vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur kunnen kinderen zich thuis voorbereiden. Het doel hiervan is alvast kennis maken met het leren leren. Een week voor de toets krijgen kinderen de toetsstof + oefenvragen mee naar huis.  Ook krijgen ze bij de WO-toetsen een leerplanning mee. Hierin kunnen in die week aangeven wat ze wanneer willen leren. In de eerste maanden zal ik dit goed begeleiden. Doel hiervan is het leren plannen. Wanneer moet ik voetballen, wanneer heb ik verjaardag enz.

Buiten het feit dat de kinderen een aantal tips voor het aanpakken van huiswerk krijgen, is het belangrijk dat u als ouder het kind hierin begeleidt en stimuleert. Een vast moment van de dag is hiervoor het handigst. Op de klassensite wordt het huiswerk aangegeven. Kinderen kunnen hier dus ook zelf teruglezen wat het huiswerk voor de bepaalde week is.

Presenstaties

De kinderen uit groep 7 en 8 verzorgen dit jaar allemaal een boekbespreking voor de klas. Het doel hierbij is jezelf leren presenteren en boekpromotie. Een PowerPoint/ Prezi ter ondersteuning mag, maar is niet verplicht. Samen met de kinderen maken we en planning voor de boekbesprekingen.

Alle kinderen houden dit schooljaar ook een spreekbeurt. Kinderen van groep 7 kiezen een land uit Europa en de kinderen van 8 een land buiten Europa. Bij de spreekbeurt is een PowerPoint/Prezi verplicht. Voor zowel de boekbespreking als de spreekbeurt krijgen de kinderen een stappenplan mee naar huis om hun presentatie vorm te geven. Beiden presentaties worden beoordeeld door klasgenootjes en door de leerkracht.