MR

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan tussen school en schoolbestuur met de bedoeling om samen met ouders, team en bestuur mee te werken aan een zinvol en plezierig schoolgebeuren. De MR kan spreken over allerlei zaken die met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan team of bevoegd gezag. Op sommige onderdelen heeft de MR adviesrecht op andere punten instemmingsrecht. De MR vergadert circa 10 keer per schooljaar, daar waar nodig is de directeur aanwezig om de plannen toe te lichten en de MR van informatie te voorzien. De vergaderingen zijn openbaar, de data staan vermeld in de kalender op de website van de school.
De zittingsduur in de MR is drie jaar, maar leden kunnen meerdere termijnen achtereen gekozen worden. De huidige samenstelling bestaat uit twee teamleden en twee ouders. Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden.
U kunt ons ook mailen op : mr.jandequay@optimusonderwijs.nl

Namens ouders:

Harm Schreeven (voorzitter)
Deirdre Angenent

Namens team:

Linda Luijpen
Ingrid Merkx

Notitie schooltijden De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay

Documenten MR

Activiteitenplan 2019-2020

Vergaderingen zijn openbaar.
Indien u aanwezig wilt zijn, graag vooraf een berichtje.
Dit in verband met eventuele wijzigingen in plaats en tijd.